Maranta leuconeura var. Lemon Lime plant n. 1

$520.00